La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública, ­tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda de què disposa aquest ens.

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel∙lectual i industrial.

En cas que es tracti d'informació que contingui dades personals es pot donar accés a la informació, prèvia ponderació raonada de l’interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

Tramitació

Qui el pot demanar

La persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l’accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu. En el cas de les matèries que tenen establert un règim d’accés especial, aquest accés és regulat per llur normativa específica i, amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014.

Canals de tramitació

Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar

Es pot demanar en qualsevol moment.

Termini de la sol∙licitud

En qualsevol moment.

Requisits previs

A. Identificació del sol∙licitant.
B. Concreció de la informació que se sol∙licita.
C. Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions.
D. Si pertoca, la modalitat que prefereixi per accedir a la informació sol∙licitada.

Preu

L’accés a la informació pública és gratuït. No obstant això, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s’escau, segons la corresponent ordenança fiscal.

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora.

 

 

 

 

 

 

 

Formes de tramitació

 • Persones físiques

  Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

  Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un dels sistemes d'identificació acceptats.

  Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

  Empreses i professionals: FNMT
  Ciutadania: IdCat mòbil, IdCat, DNIe, FNMT

  Presencialment: Atencions presencials únicament si es disposa de cita prèvia

      A PRAT ESPAIS, SLU
      Av. Onze de Setembre, 82-84
      Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      De dilluns a dijous de 15 a 18h.
      Des del 23 de juny fins al 5 de setembre: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      Tancat les tardes de 5 de gener, Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
      Tel. 933 705 054

  Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

   

   

   
 • Persones jurídiques

  Telemàticament:Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un dels sistemes d'identificació acceptats.

  Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

  • Empreses i profesionals: FNMT

   Documentació que cal aportar

No cal adjuntar cap document a la petició llevat que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d'accés. En aquest cas caldrà annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

Normativa

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Prat Espais

Avinguda Onze de Setembre, 82-84
08820 El Prat de Llobregat

Tel. oficina: 93 370 50 54

De dilluns a dijous: 9h a 14h i 15h a 18h
Divendres: 9h a 14h
Prat Espais Avinguda Onze de Setembre, 82-84 - 08820 El Prat de Llobregat - Tel. oficina: 93 370 50 54
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic by Semic