La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Inscripció en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial

Pot realitzar la inscripció mitjançant aquesta plataforma si està empadronat al municipi del Prat de Llobregat. Per poder ser adjudicatari d’un habitatge de protecció oficial, sigui en lloguer o en compravenda, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya

La inscripció en el Registre té una vigència d’un any. La finalitat d’aquest registre és:

• Proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial.
• Facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

Cal inscriure’s en el municipi on s’està empadronat, si bé es poden indicar altres municipis de demanda, fins un màxim de tres.

Tramitació

Qui pot sol·licitar-ho? Persones físiques o unitats de convivència que estiguin empadronades al Prat de Llobregat.

Requisits a complir:

a) Ser major d’edat o estar emancipat.
b) Tenir necessitat d’habitatge.
c) Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya i és exigible, com  a mínim, a la persona sol·licitant de la inscripció.
d) Complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones        adjudicatàries d’aquests habitatges.
e) No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes.
f) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.

Quan es pot sol·licitar? Aquest tràmit es podrà sol·licitar en qualsevol moment
Quin cost té? No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Formes de tramitació

Tramitació telemàtica:

1. Omplir la sol·licitud en la web del Registre de sol·licitants, un cop tingueu la sol·licitud impresa, haurà de ser signada per tots els majors d'edat de la unitat de convivència, així com la declaració responsable.
2. Adjuntar la sol·licitud signada juntament amb la documentació requerida, seguint les instruccions que trobareu en aquest tràmit.

Tramitació semi-telemàtica:

1. Omplir la sol·licitud en la web del Registre de sol·licitants, un cop tingueu la sol·licitud impresa, haurà de ser signada per tots els majors d'edat de la unitat de convivència, així com la declaració responsable.
2. Un cop es tingui la sol·licitud degudament complimentada i signada, s’haurà de portar juntament amb la documentació requerida a l’Oficina de Prats Espais, amb cita prèvia, per a que pugui ser registrada.

Tramitació presencial: a Prat Espais, per a dur a terme el tràmit només s’atendrà amb cita prèvia. El dia de la cita haureu d'aportar tota la documentació necessària.
 

 

 

 

 

 

 

 

Formes de tramitació

 • Persones físiques

  Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

  Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un dels sistemes d'identificació acceptats.

  Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

  Empreses i professionals: FNMT
  Ciutadania: IdCat mòbil, IdCat, DNIe, FNMT

  Presencialment: Atencions presencials únicament si es disposa de cita prèvia

      A PRAT ESPAIS, SLU
      Av. Onze de Setembre, 82-84
      Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      De dilluns a dijous de 15 a 18h.
      Des del 23 de juny fins al 5 de setembre: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      Tancat les tardes de 5 de gener, Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
      Tel. 933 705 054

  Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

   

   

   


Documentació que cal aportar

• NIF o NIE del sol·licitant.
• Si hi ha més membres a la unitat de convivència també s’ha de presentar el NIF o NIE, si són majors de 14 anys.
• Llibre de família, en cas de matrimoni i/o amb menors convivents, o certificat de parella de fet.
• Justificant d’empadronament de totes les persones que s’inscriguin, amb indicació de la data de l’última alta al municipi, de cadascuna d’elles.
• Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència: s’haurà d’aportar una de les 3 opcions, per tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys, encara que no hagin treballat mai:
        o Declaració de la Renda del 2022
        o Certificat d’imputacions 2022 ( es sol·licita a l’Agència Tributaria) + Informe de vida laboral actualitzat (es sol·licita a Seguretat Social)
        o Certificat d’ingressos i retencions de les diferents empreses del 2022 + l’informe de vida laboral actualitzat (es sol·licita a                               Seguretat Social)
• Altra documentació addicional: certificat de minusvalidesa, carnet de família monoparental, carnet família nombrosa, violència de gènere etc.
• En el cas de tenir alguna propietat, s’ha de portar fotocòpia de les escriptures + últim rebut IBI on figuri el valor cadastral.
• En cas de separació, també caldrà aportar la sentència ferma de separació o divorci i el conveni regulador si hi ha menors.

Observacions

Quan es rep la resposta?

El termini màxim per resoldre la inclusió de la persona sol·licitant en el registre és de tres mesos. Aquest període queda suspès si existeix algun requeriment. Si transcorre aquest termini i no s'ha dictat cap resolució expressa, les sol·licituds s'entendran estimades per silenci administratiu.

Manual per realitzar la sol·licitud a la web del Registre de Sol·licitants

Preguntes freqüents

Sol·licitud d'inscripció en el registre de sol·licitants d'HPO

Com fer la tramitació del registre únic de sol·licitants de HPO

 


 

 

 

 

 

Prat Espais

Avinguda Onze de Setembre, 82-84
08820 El Prat de Llobregat

Tel. oficina: 93 370 50 54

De dilluns a dijous: 9h a 14h i 15h a 18h
Divendres: 9h a 14h
Prat Espais Avinguda Onze de Setembre, 82-84 - 08820 El Prat de Llobregat - Tel. oficina: 93 370 50 54
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic by Semic