La meva carpeta

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Ajut per al pagament de lloguer de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, convocatòria 2023

Subvenciones municipales para el pago del alquiler 2023 para personas empadronadas en El Prat de Llobregat
Amb l’objecte d’evitar situacions d'exclusió residencial, l'Ajuntament del Prat de Llobregat obre una triple línia d’ajuts per les següent situacions:
 
a. Si vas sol·licitar els ajuts per al pagament del lloguer de la convocatòria anual de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’any 2022, amb resolució desfavorable per manca de pressupost.
 
b. Si ets titular d'un contracte de lloguer d'habitatge formalitzat, durant l’any de la convocatòria,  dins de l’àmbit de la Borsa de mediació per al lloguer social amb ingressos de la unitat de convivència inferiors a 3 vegades IRSC ponderat. 
 
c. Si ets menor de 36 anys en el moment de sol·licitar la subvenció i has formalitzat un contracte de lloguer de l’habitatge o habitació en els darrers 12 mesos, amb ingressos de la unitat de convivència inferiors a 3 vegades IRSC ponderat. 
 

 

 

Tramitació

Requisits a complir

Situació a: persones empadronades al municipi, sol·licitants dels ajuts per al pagament del lloguer de la convocatòria de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de l'any 2022, amb resolució desfavorable per manca de pressupost.

Situació b: persones empadronades al municipi, titulars d'un contracte de lloguer d'habitatge formalitzat dins de l'àmbit de la Borsa de mediació, durant l’any de la convocatòria,  amb ingressos de la unitat de convivència inferiors a 3 vegades IRSC ponderat (25.815,45€ nets/anuals), i que cap membre de la unitat de convivència disposi d'habitatge en propietat.

Situació c: persones empadronades al municipi, menors de 36 anys en el moment de sol·licitar la subvenció, que hagin formalitzat un contracte de lloguer d'habitatge o d'habitació en els darrers 12 mesos, amb ingressos de la unitat de convivència inferiors a 3 vegades IRSC ponderat (25.815,45€ nets/anuals), i que cap membre de la unitat de convivència disposi d'habitatge en propietat, i que l'import de lloguer no superi els 900€ per habitatge ni els 450€ en cas d'habitació.

Quan es pot sol·licitar?

Situació a: del 20 de setembre 2023 al 20 d'octubre 2023

Situació b: del 20 de setembre 2023 al 15 de desembre 2023

Situació c: del 20 de setembre 2023 al 15 de novembre 2023

Quin cost té? No hi ha taxes associades a aquest tràmit per al sol·licitant.

Formes de tramitació

 • Persones físiques

  Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

  Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un dels sistemes d'identificació acceptats.

  Si no teniu identitat digital, podeu consultar com demanar-la:

  Empreses i professionals: FNMT
  Ciutadania: IdCat mòbil, IdCat, DNIe, FNMT

  Presencialment: Atencions presencials únicament si es disposa de cita prèvia

      A PRAT ESPAIS, SLU
      Av. Onze de Setembre, 82-84
      Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      De dilluns a dijous de 15 a 18h.
      Des del 23 de juny fins al 5 de setembre: de dilluns a divendres de 9 a 14h
      Tancat les tardes de 5 de gener, Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
      Tel. 933 705 054

  Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

   

   

   


Documentació que cal aportar

Situació a:
 
•Sol·licitud degudament formalitzada i signada per la persona sol·licitant.
•Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent a nom de la persona sol·licitant
•Justificants de pagaments dels rebuts de lloguer 2022
 
Situació b:
 
•Sol·licitud degudament formalitzada i signada per la persona sol·licitant.
•Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent a nom de la persona sol·licitant
•Documents d’identitat de tots els integrants de la unitat de convivència
•Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys, s’haurà de portar una de les 2 opcions:
oDeclaració IRPF 2022
oCertificat d’Imputacions 2022
•Contracte de lloguer de l’habitatge o de l’habitació
•Rebuts de lloguer pagats 2023
•Certificat o volant de convivència col·lectiu
 
Documentació complementària: carnet de família monoparental, família nombrosa, sentència de divorci, certificat de minusvalia

Situació c:  

•Sol·licitud degudament formalitzada i signada per la persona sol·licitant.
•Full de transferència bancària normalitzat o document equivalent a nom de la persona sol·licitant
•Documents d’identitat de tots els integrants de la unitat de convivència
•Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys, s’haurà de portar una de les 2 opcions:
oDeclaració IRPF 2022
oCertificat d’Imputacions 2022
•Contracte de lloguer de l’habitatge o de l’habitació
•Rebuts de lloguer pagats 2023
•Certificat o volant de convivència col·lectiu
•Rebuts de despeses d’entrada a l’habitatge en concepte de: honoraris immobiliària, contractació de subministres i assegurances de la llar
 
Documentació complementària: carnet de família monoparental, família nombrosa, sentència de divorci, certificat de minusvalia
 

Observacions

Criteris objectius per a l’atorgament de la subvenció

El procediment de concessió de les subvencions a què es refereixen aquestes bases serà el de concurrència competitiva

Sense perjudici de l’obligació de resoldre expressament, transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s’hagi dictat resolució, les sol·licituds s'entendran desestimades per silenci administratiu.

Prat Espais

Avinguda Onze de Setembre, 82-84
08820 El Prat de Llobregat

Tel. oficina: 93 370 50 54

De dilluns a dijous: 9h a 14h i 15h a 18h
Divendres: 9h a 14h
Prat Espais Avinguda Onze de Setembre, 82-84 - 08820 El Prat de Llobregat - Tel. oficina: 93 370 50 54
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic by Semic